Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliği sağlanarak;

  • Ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretilmesi,
  • Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi,
  • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi,
  • Verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
  • Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi,
  • Teknoloji yoğun yatırım ve girişimciliği desteklemek,
  • Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak,
  • Teknoloji transferine katkıda bulunmaktır.