Firmalara Avantajları


TGB'de Faaliyette Bulunanlara Sağlanan Muafiyet ve Destekler:


Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile ilgili istisnalar: Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

5746 sayılı yasa uyarınca Manisa Teknokent bünyesindeki Ar-Ge personelinin SSK primi işveren hissesinin %50’si 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır.

Bölgelerde çalışan Araştırmacı, Yazılımcı ve AR-GE Faaliyetinde Bulunan Personelin Bu Görevleri İle İlgili Ücretlerine Uygulanan İstisna: çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Katma Değer Vergisi İstisnası: 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgede ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. İstisna sadece bölgede üretilecek yazılım, program ve lisansını kapsamaktadır. AR-GE faaliyetleri ile ilgili K.D.V. istisnası bulunmamaktadır.

Manisa Teknokent içindeki firmalar, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırabilir.

Ödenen Destekleme Primlerinin Kazanç Tespitinde Dikkate Alınıp Alınmayacağı: Bölgelerde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine herhangi bir karşılık beklemeksizin TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından yapılan bağış ve yardımlar, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1’nci maddesinde yer alan kurum kazancının gelir vergisi mevzuuna giren gelir unsurlarından terekküp edeceğine yönelik hüküm gereğince vergiye tabi olacak kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.

logo