KALİTE POLİTAKIMIZ

Teknokent Kalite Politikası:
Şirketlerin temel proseslerinin izlenmesinde uygulanan dijital bilgi teknolojilerinin kullanımını arttırmak ve
proje/yazılım/donanım hizmetleri pazarında lider olmaktır.

Firmalarımızın ve pazarın istekleri ve geri bildirimleri sürekli kontrol edilerek, standartlara uygun olan istekleri
değerlendirmekte ve bunun doğrultusunda kalite politikamız sürekli gözden geçirilmektedir.

Üniversitemizdeki öğrencilerimizi araştırma ve geliştirmeye yönelik çalışmalarının desteklenmesi ve mezun olan
öğrencilerimizin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, sektöre dahil edilerek üniversite sanayi işbirliğini kuvvetlendirmek.

Kalite sisteminin başarılı bir şekilde uygulanması ve sürekli gelişiminin sağlanmasında; çalışanların da sisteme dahil
edilerek mümkün olacağının bilincindeyiz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYET YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Manisa Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. olarak bölgemizde faaliyet gösteren şirketlerimiz ve kamuya karşı beklentilerin ötesinde bir şikâyet yönetimini amaçlıyoruz. Müşterilerimizin şikayetlerini doğru algılamak ve tanımlamak, zamanında değerlendirmek, çözüm üretmek, müşteri memnuniyetini ölçmek ve elde edilen bilgiyi kalite yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesinde kaynak olarak kullanmak temel politikamızdır. Bu politikayı icra ederken aşağıdaki prensiplere uygun hareket ederiz:

Şeffaflık: Müşterilerimize, personelimize ve diğer paydaşlarımıza öneri ve şikayetlerinin değerlendirilme süreçleri hakkında yeterli bilgiyi verir ve onlara şeffaf davranırız.

Erişilebilirlik: Müşterilerimiz oluşturduğumuz iletişim ağlarını kullanarak şikâyetlerini, taleplerini, öneri ya da memnuniyetlerini kolay bir şekilde iletebilir ve kurumumuza erişim sağlayabilirler.

Cevap verebilirlik: Müşterilerimiz şikayetlerinin değerlendirilmesi aşamalarında bilgilendirilir ve şikayetlerindeki aciliyete göre cevap önceliği tanırız.

Objektiflik: Müşterilerimizin talep ve şikayetleri ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirir ve çözüm sürecinde de objektiflik kriterleri göz önünde bulundururuz.

Ücretler: Müşteri öneri ve şikayetlerini değerlendirme süreçlerinde müşterilerimizden hiçbir ücret talep edilemez.

Gizlilik: Müşterilerimizin bilgilerinin korunması önem verir özel bir hassasiyet gösteririz. Müşteri bilgileri üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmaz.

Müşteri Odaklılık: Müşteri memnuniyetini yüksek tutmak, onların güven ve sadakatini kazanmak için tüm faaliyetlerimizde müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemekteyiz. Her zaman hizmetin en iyisini hak eden değerli müşterilerimize, politikalarımız ve mevzuatlar çerçevesinde, uygulanabilir çözümler sunmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya ve haklarını her zaman korumaya özen göstermekteyiz.

Hesap Verilebilirlik: Müşterilerimizin öneri ve şikayetleri ile ilgili değerlendirme faaliyetlerini açık ve net bir şekilde yerine getirir, sonuçlarını ilgili müşterimize raporlar ve izleriz.

Sürekli İyileştirme: Müşterilerimizden gelen geri bildirimleri ve algılamalarını kalite yönetim sistemimizde sürekli iyileştirme çalışmalarımızda kaynak olarak kullanırız.

VİZYON VE MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ;

Bilgiyi Paylaşmayı Seven, Üniversite-Sanayi İşbirliğini Destekleyen Bir Teknopark

Manisa Teknokent, bilimsel bilgi potansiyelinin, teknolojik ürün haline dönüşmesi ve özellikle üniversite bünyesindeki araştırmaların sanayinin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilebilmesi için uygun bir ortam sağlayacaktır.

Toplumun Tamamına Kapıları Açık Olan Bir Teknopark

Manisa Teknokent, bünyesindeki kuruluşlara dünya kalitesinde ve etkin hizmetleri sunarken, başta öğrenciler ve öğretim üyeleri olmak üzere teknoparkın çözüm ortaklarıyla sinerjiyi arttıracak mekanizmalar geliştirecektir.

Diğer Teknoparklarla Ortak Çalışma Yapmayı Arzulayan Bir Teknopark

Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliği sürecini destekleyen önemli bir kalkınma aracı olan Manisa Teknokent, bulunduğu bölgedeki diğer teknoparklarla işbirliği ve sinerji halinde çalışarak bölge ve ülke ekonomisi için en üst düzeyde katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Uluslararası İşbirliğine İnanan Bir Teknopark

Uluslararası alanda tanınan, saygın bir teknopark olmayı hedefleyen Manisa Teknokent, paydaşlarının ürünlerinin yurtdışı pazarlara sunulması ve uluslararası kaynaklara erişimlerinin sağlanması konusunda gerekli faaliyetleri sürdürecektir.

Teknolojinin Kültürel, Sanatsal, Çevresel Boyutlarını İhmal Etmeyen Bir Teknopark

Teknolojinin ancak kültür, sanat ve çevre duyarlılığı ile topluma yararlı hale gelebileceği inancıyla Manisa Teknokent’te, kaynakları verimli kullanan, çevreyi koruyan, estetik duygusunu besleyen, toplu halde yaşamanın avantajlarını ön plana çıkartan teknolojileri teşvik edilecektir.

Sanayi Alanında Ar-Ge’ye Ağırlık Veren Bir Teknopark

Manisa Teknokent bünyesinde, bilgi teknolojilerinin yanı sıra, yaşam bilimleri, mekatronik, enerji, çevre teknolojileri gibi alanlarda Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi için çaba gösterecektir.

Bölgesel Kalkınmanın Rasyonel Dinamiklerine Katkı Sağlayan Bir Teknopark

Manisa Teknokent yerel, bölgesel ve ulusal yönetimlerle ortak çaba içerisinde ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak politikaların üretilmesine aktif katkı sağlayacaktır.

MİSYONUMUZ;

İleri teknoloji alanında çeşitli disiplinlere hitap eden, yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlayacak üniversite-sanayi işbirliği mekanizmaları ve kurumlarını barındıran bir ortam sunmak, bu ortamda yer alan akademisyenlere, girişimcilere, şirketlere ve çalışanlarına uluslararası rekabet imkanı sağlayacak kalitede profesyonel teknopark hizmetleri sunmak ve girişimciliği teşvik ederek yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut şirketlerin yeniliğe dayalı olarak büyümesini sağlamaktır.

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ;

 • Paylaşımcılık,
 • Bilgi güvenliğine sadakat,
 • İnsan hak ve özgürlüklerine saygı,
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik,
 • Yenilikçilik ve girişimcilik.

AMAÇLARIMIZ;

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliği sağlanarak;

 • Ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretilmesi,
 • Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi,
 • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi,
 • Verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
 • Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi,
 • Teknoloji yoğun yatırım ve girişimciliği desteklemek,
 • Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak,
 • Teknoloji transferine katkıda bulunmaktır.

ÇEVRE SAĞLIĞI POLİTİKAMIZ

Manisa Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. olarak gelecek nesillere de sağlıklı yaşanabilir bir dünya bırakmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Topluma ve çevremize karşı, beklentilerin ötesinde bir çevre sağlığı yönetimi amaçlıyoruz. Doğanın bize sunduğu her şeyi, tekrar doğaya kazandırmak gerektiği ilkesinden hareketle, çevre politikalarımızı bölgemizde yer alan girişimcilerimizle birlikte geliştirme çabası içerisindeyiz. Bu amaçlarımıza uygun çevre yönetim sistemini kurmak ve sürekli geliştirmek, doğal kaynakları gelecek nesillerimizi de düşünerek bilinçli bir şekilde kullanmak ve korumak, çevreyle ilgili yasalara uygun hareket ederek kirlilik ve israfı önlemek temel çevre sağlığı politikamızdır.