Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde olmanızın size sağlayacağı avantajlar:

• Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası ( %100 Muaf )
• Personel Gelir Vergisi Teşviki ( %100 Muaf )
• Personel Damga Vergisi İstisnası ( %100 Muaf )
• Personel SGK İşveren Hissesi Desteği ( %50 Muaf )
• Gümrük Vergisi İstisnası
• Yazılım projelerinde KDV İstisnası
• Sermaye Desteği
• Temel Bilimler Desteği
• Doktora Öğrencisi Desteği
• Stajyer İndirim Desteği

Buna ek olarak ARGE projelerinde makine ve teçhizat alımında KDV istisnası uygulanabilmektedir. Bu
istisna Teknoloji Geliştirme Bölgesinde olsanız da olmasanız da talep edebilirsiniz.

Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin; münhasıran bu
Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden
istisnadır. Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği
kazançlar, yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz.

Personel Ücret İstisnası
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde çalışan; AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretler
personel gelir vergisi (%100), personel damga vergisi (%100) ve SGK İşveren hissesi desteği(%50)’nden
istisnadır. Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu Kanun kapsamında elde ettiği ücret, prim, ikramiye ve benzeri
ödemeler de istisna kapsamına dâhildir. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu istisnadan faydalanama

Image module
Image module

Gümrük Vergisi İstisnası

4691 sayılı Kanun kapsamında yürütülen yazılım, AR-GE, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda
kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar
ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır. 4458 sayılı Gümrük Kanunun 3’üncü maddesinde “Eşya” deyimi, her türlü madde, ürün ve değeri ifade ettiği açıklanmıştır. İstisna kapsamında ithal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünce onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Ticaret Bakanlığı’na gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur.

Yazılım projelerinde Katma Değer Vergisi Muafiyeti

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji
geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin; o kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde o münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. Bayiler/Şubeler tarafından satışında ise (bu satış işlemi istisna kapsamında değerlendirilmeyeceğinden) genel hükümler çerçevesinde KDV hesaplanır.

Yeni Makine ve Teçhizat Alımında KDV İstisnası

▪ Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara,

▪ Münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri katma
değer vergisinden istisnadır.

Makine ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve Ar-Ge, yenilik ve tasarım
faaliyetlerinde kullanılan sabit kıymetleri ifade etmektedir. Makine ve Teçhizatın teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde;

➢ Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyeti kapsamı dışında kullanılmaması,
➢ Kiralanmaması veya elde çıkarılmaması gerekir.

Aksi takdirde zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte
tahsil edilir.

Sermaye Desteği Uygulaması

Bölgede faaliyette bulunanlara kanun kapsamındaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve
kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum
kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak üzere, 193 sayılı kanunun 78 uncu
maddesi uyarınca ticari kazancın ve 5520 sayılı kanunun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının
tespitinde indirim konusu yapılır. Sermaye desteğinin kanun kapsamındaki projelerin finansmanı için kullanılması esas alınarak aynı zamanda kurum kazancı tespitinde indirim yapılacak tutarın yıllık olarak üst sınırı 500.000 TL’den 1.000.000 TL’ye arttırılmıştır. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 1.000.000 Türk Lirasını aşamaz.
Sermaye destek aktarımının en az dört yıl boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen ya da tamamen geri alınması durumunda tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Temel Bilimler Desteği

Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya, biyoloji lisans programları ile yükseköğretim kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça ilan edilecek alanlarda en az lisans derecesine sahip Ar-Ge Personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık Bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Doktora Öğrencisi Desteği

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmaların 3/2/2021(Dahil) tarihinden sonra ilk kez istihdam ettikleri doktora öğrencisi Ar-Ge Personeline o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık Bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere Bakanlık tarafından karşılanabilir. Bu destekten yararlanabilecek firma tarafından istihdam edilen doktora öğrencisi Ar-Ge personeline ödenen aylık taban ücreti, brüt asgari ücretin bir buçuk katından az olamaz. En fazla 2 doktora öğrencisine 2 yıl boyunca cari yılın asgari ücreti oranında destek verilecektir. Firmaların bu destekten yararlanabilmesi için istihdam edilecek doktora öğrencisinin Türkiye’deki üniversitelerin doktora programına kayıtlı, ders dönemini tamamlamış ve tez aşamasına geçmiş olması
gerekir. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketler, bu destek kapsamında firmalarda istihdam edilen personelin
işe alınması, işten ayrılması, doktora programından mezun olması ve ayrılması ile ilgili hususları takip etmek ve Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. Bu destekten yararlanacak firmalar taleplerini bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi talebin uygun olup olmadığını mevzuata uygunluğu açısından değerlendirir. Bu kapsamda uygun gördüğü başvuruyu ve bu maddedeki şartların sağladığını gösteren raporu, portal üzerinden ilgili firmanın talebini takip eden ay sonuna kadar Bakanlığa iletir. Bu destek kapsamında düzenlenecek raporda bulunması
gereken asgari bilgiler ve ilgili diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Stajyer İndirim Desteği

4691 sayılı Kanun’a stajyer tanımı eklenmiş olup, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan firmalara, istihdam edilen doktora öğrencisi Ar-Ge personeli için 2 yıl süreyle ve stajyer istihdam edenlere, bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere ek destek sağlanacaktır. “Bölgelerde yer alan firmalara, istihdam ettikleri doktora öğrencisi Ar-Ge personeli için, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere, Bakanlıkça yönetmelikle belirlenen şartlar çerçevesinde destek verilebilecektir. Bu Kanun kapsamında stajyer istihdam eden firmalar, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere, Bakanlıkça yönetmelikle belirlenen şartlar çerçevesinde desteklenebilir.” Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.