1.0. AMAÇ
Manisa Teknokent’te yer alan firmalarımızın 4691 sayılı TGB kanunu kapsamında yerine getirmeleri
gereken sorumlulukları ve faaliyetleri yerine getirirken izlemeleri gereken süreçleri tanımlamaktır.
2.0. KAPSAM
Bu yönerge Manisa Teknokent’te yer alan firmalarımızın 4691 sayılı TGB kanunu kapsamında yerine
getirmeleri gereken sorumlulukları ve izlemeleri gereken süreçleri kapsar.
3.0. SORUMLULUK
Bu yönergedeki işlemlerin yerine getirilmesinden Manisa Teknokent’te yer alan firmalarımızın TGB
portalda tanımlı yetkilileri, portal kullanıcıları ve Manisa Teknokent İdari Personelleri birlikte
sorumludur. Ayrıntılar aşağıda tanımlanmaktadır.
4.0. TALİMATLAR
4.1. İLK KEZ BÖLGEMİZE BAŞVURU YAPACAK FİRMALAR İÇİN:
1. TLM044_TYS Portala Proje Başvuru Talimatı takip edilerek https://cbutek.online/ linkinden TGB
Portala kaydolunacak ve aynı talimat takip edilerek portala proje girişi yapılacaktır.
2. Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için BANKA HESAP ADI: CELAL BAYAR
ÜNİVERSİTESİ TEKN.GEL.BÖL.A.Ş. BANKA IBAN NO: TR20 0001 2001 4320 0010 1001 73
BANKA ADI: HALK BANKASI MANİSA MESİR ŞUBESİ hesaba 2.500 TL + KDV başvuru
ücreti yatırılacak ve dekontu tgb_manisa@cbu.edu.tr e-posta adresine iletilecektir.
3. Başvuru yapılırken proje personellerinin Personel Tipi doğru seçilmelidir. Örneğin Yazılım Projesi
ise diplomalı veya sertifikalı yazılım personeli mutlaka bulunmalıdır. Ar-Ge Projesi ise lisans
düzeyinde diplomaya sahip teknik personel bulunmalıdır.
4. Projenin ilerleme durumu TGB portalda görülmekte olup, başvuru sahibi tarafından portaldan takip
edilecektir.
5. Projenin onaylanması durumunda başvuru sahibi Kira Sözleşmesi yapılmak ve bilgilendirilmek
üzere portalda tanımladığı iletişim bilgileri üzerinden Manisa Teknokent’e davet edilir.
Sözleşmenin ekinde başvuru sahibinden istenen evraklar listesi verilir.
6. Başvuru Sahibi taraflarca imzalanmış Kira Sözleşmesini kullanarak Ticaret Sicil işlemlerini (yeni
firma kurma, merkez nakli veya bağımsız şube açma), Vergi Dairesi ve SGK ile ilgili
yükümlülüklerini yerine getirir. İstenen evrakları tamamlanıp Manisa Teknokent Yönetici
Şirketine teslim edilir.
7. Yönetici Şirket, evrakları kontrol eder ve tamam ise başvuru sahibini TGB Portala Ar-Ge veya
Tasarım Firması olarak kaydederek başvuru sürecini tamamlar.

4.2. HALİHAZIRDA MANİSA TEKNOKENT’TE FAALİYETİNE DEVAM ETMEKTE OLAN
FİRMALAR İÇİN:
4.2.1. Yeni Proje Başvurusu:
1. Yeni proje başvurusu hangi şartlarda yapılır?
Halihazırda bölgemizde faaliyetine devam eden firmalar Ar-Ge veya Tasarım projelerini gerekli
gördükleri anda başvuru yapabilirler. Aynı anda birden fazla Ar-Ge veya Tasarım Projesi
yürütebilirler.
4691 sayılı kanununun Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Madde 14 – ı bendi
uyarınca Ar-Ge veya Tasarım Projesi tamamlandıktan sonra, firmanın devam etmekte olan başka
bir projesi yoksa 30 gün içerisinde yeni bir Ar-Ge veya Tasarım Projesi girmek zorundadırlar. Aksi
halde 3 ay içerisinde Yönetici Şirket aynı kanun maddesi uyarınca projesi olmayan firmaya tasfiye
işlemi başlatmak yükümlülüğündedir.
2. TLM059_TYS Yeni Proje Başvuru Talimatı takip edilerek TGB portala proje girişi yapılacaktır.
3. Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için BANKA HESAP ADI: CELALBAYAR
ÜNİVERSİT ESİ TEKN.GEL.BÖL.A.Ş BANKA IBAN NO: TR20 0001 2001 4320 0010 1001
73 BANKA ADI: HALK BANKASI MANİSA MESİR ŞUBESİ hesaba 1.000 TL + KDV başvuru
ücreti yatırılacak ve dekontu tgb_manisa@cbu.edu.tr e-posta adresine iletilecektir.
4. Proje başvurusu yapılırken proje personellerinin Personel Tipi doğru seçilmelidir. Örneğin Yazılım
Projesi ise diplomalı veya sertifikalı yazılım personeli mutlaka bulunmalıdır. Ar-Ge Projesi ise
lisans düzeyinde diplomaya sahip teknik personel bulunmalıdır.
5. Projenin ilerleme durumu TGB portalda görülmekte olup, başvuru sahibi tarafından portaldan takip
edilir.
4.2.2. Muafiyet Raporları (Aylık):
1. TLM025_TYS Muafiyet raporu hazırlama talimatı takip edilerek TGB portaldan her ay düzenli
olarak muafiyet raporu girişi yapılacaktır. Muafiyet raporlarının aylık hazırlanmayıp toplu halde
düzenlenmesi durumunda, Yönetici Şirketin raporları kontrol etme ve RED durumunda firmaya
dönüş yapması, akabinde firmanın raporlarını düzeltmesi için gerekli sürenin kısıtlanması, sizleri
zor durumda bırakabilecektir. Bu nedenle raporların her ay düzenli olarak sunulması önem arz
etmektedir. Aksi halde tüm sorumluluk proje sahibine aittir.
2. Muafiyet raporlarında Yönetici Şirket olarak aradığımız kriterler ve RED gerekçeleri şunlardır:
• Proje personeli hiç olmaması ya da çalışma sürelerinin SIFIR olması (yani hiç kart
basılmamış olması)
• Proje giderleri girilmemiş olması (en azından kira, işetme gideri vb olmalı)
• Satış gerçekleştiği halde proje geliri girilmemiş olması
• Muafiyetlerden yararlanma durumunun belirtilmemiş olması

3. RED edilen muafiyet raporlarında gerekçe ortadan kalkacak şekilde düzeltme yapılarak tekrar
Yönetici Şirket onayına gönderilir. Gerekçe sabit ise muafiyet raporu RED edilmiş olarak kayıtlara
geçer.
4.2.3. Proje Süresi Uzatma Talebi:
1. TLM060_TYS Proje Süre Uzatım Talebi Talimatı takip edilerek TGB portaldan proje süre uzatma
talebi girişi yapılacaktır. Talebin ilerleme durumu TGB portalda görülmekte olup, başvuru sahibi
tarafından portaldan takip edilir.
2. Proje süre uzatma talepleri Yönetici Şirket tarafından projeyi izlemekle sorumlu hakeme gönderilir.
3. Hakem süre uzatma talebini RED ederse gerekçesini portalda belirtir. RED edilen süre uzatma
talebi, gerekçe ortadan kalkacak şekilde portalda düzeltilerek tekrar hakeme gönderilmek üzere
Yönetici Şirket onayına sunulur. Talep onaylanır ise proje sahibi verilen ek süreyi kullanmaya
başlayabilir. Talep RED edilirse proje TAMAMLANDI veya TAMAMLANMADI şeklinde proje
sahibi tarafından kapatılır.
4.2.4. Dışarıda Geçirilecek Süre Ön Onay Talebi:
1. TLM056_TYS Dışarıda Geçirilen Süreler Talimatı takip edilerek TGB portaldan dışarıda
geçirilecek süre ön onay talebi girişi yapılacaktır. Talebin ilerleme durumu TGB portalda
görülmekte olup, başvuru sahibi tarafından portaldan takip edilir.
2. Bu yönergenin yayınlandığı tarihten itibaren yeni başvuru yapılacak projeler için dışarıda
geçirilecek süre talepleri, faaliyet uygulamaya geçmeden önce yapılmalı, geriye dönük talepte
bulunulmamalıdır.
3. Dışarıda geçirilecek süreler aşağıdaki eylemlerle doğrudan ilişkili olmalı, bu eylemlerin dışında
pazarlama, lisanslama, satınalma tedarik, tedarikçi değerlendirme vb doğrudan Ar-Ge ile ilişkili
olmayan eylemler için talepte bulunulmamalıdır.
• Proje ile ilgili saha araştırması (örneğin projenin gerçekleştirileceği işletme, arazi, alan,
bölge, kurum incelemesi)
• Veri toplamak için saha çalışması
• Projenin pilot uygulama, deneme vb çalışmaları
• Bilimsel kaynak ve destek arayışı için akademik işbirliği ziyaretleri
• Ar-Ge amaçlı fuar, seminer, kongre, konferans, eğitim vb katılımları
4.2.5. Bilgi Değişikliği Talebi:
1. TLM061_TYS Proje Bilgi Değişikliği Talebi Talimatı takip edilerek TGB portaldan bilgi
değişikliği talebi girişi yapılacaktır. Talebin ilerleme durumu TGB portalda görülmekte olup,
başvuru sahibi tarafından portaldan takip edilir.

2. Proje bilgi değişikliği talepleri Yönetici Şirket tarafından projeyi izlemekle sorumlu hakeme
gönderilir.
3. Hakem bilgi değişikliği talebini RED ederse gerekçesini portalda belirtir. RED edilen bilgi
değişikliği talebi, gerekçe ortadan kalkacak şekilde portalda düzeltilerek tekrar hakeme
gönderilmek üzere Yönetici Şirket onayına sunulur.
4.2.6. Bitirme Belgesi Talebi:
1. TLM062_TYS Proje Bitirme Belgesi Talebi Talimatı takip edilerek TGB portaldan proje bitirme
belgesi talebi girişi yapılacaktır. Talebin ilerleme durumu TGB portalda görülmekte olup, başvuru
sahibi tarafından portaldan takip edilir.
2. Proje bitirme belgesi talepleri Yönetici Şirket tarafından projeyi izlemekle sorumlu hakeme
gönderilir.
3. Hakem bilgi değişikliği talebini onayladıktan sonra Yönetici Şirket TGB portal üzerinden proje
bitirme belgesi talebini onaylayarak Bakanlık portalına aktarır.
4. Yönetici Şirket Genel Müdürü e-imzası ile Bakanlık portal üzerinden talebi imzalayarak
Bakanlığın onayına sunar. Bakanlık tarafından talep onaylandığında, ilgili belge firma yetkilisine
teslim edilir.